Nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz na prowadzenie rodzinnych domów dziecka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2019

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz na prowadzenie rodzinnych domów dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżeństwa lub osoby samotne, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
  nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Osoby, które spełniają te warunki, zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, pok. nr 6, tel. 62 501 42 93 (p. Magdalena Nowak).