Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Rodzina piecza zastępcza

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1)     Rodziny zastępcze dzielące się na:

2)     Rodzinne domy dziecka - są miejscem, w którym może przybywać nie więcej niż 8 dzieci, w tym osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Umieszczanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani ukończyć szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka 

W imieniu Starosty Kaliskiego pomoc tę organizuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota :

Starosta może także przyznać rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka:

 

Sprawami dotyczącymi rodzin zastępczych zajmuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu – starszy specjalista pracy socjalnej - Lucyna Czarnecka /pokój nr 6 telefon 62 501 42 93