„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu” w 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu informuje, iż w związku z występowaniem na terenie kraju sytuacji kryzysowych wynikających z gwałtownych zjawisk atmosferycznych Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił kolejną edycję programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

-   osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

-   dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku
z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:

  • w ramach Modułu I programu – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
  • w ramach Modułu II programu – jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/ przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
  • indywidualne wsparcie.

W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej na Państwa terenie, w której poszkodowanymi będą osoby niepełnosprawne proszę o dokonywanie zgłoszeń do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz. Uruchomiona zostanie wówczas stosowna procedura, tak aby pomoc ze środków PFRON trafiła do osób pokrzywdzonych.

Z treścią programu, w tym z formą i zakresem pomocy udzielanej w ramach programu można zapoznać się pod adresem:

 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-104975/