Źródło finanowania programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnienowa" - edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2023

flaga i godło Polski  

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

 ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

całkowite finansowanie: 253 260,90 zł

całkowita wartość: 253 260,90 zł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

całkowite finansowanie: 106 000,00 zł

całkowita wartość: 106 000,00 zł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023, adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub z orzeczeniami traktowanymi na równi do umiarkowanego i znacznego stopnia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonania codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Udział w Programie jest bezpłatny.

 

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023, adresowany jest do opiekunów wspólnie zamieszkujących i sprawujących całodobową opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2023 r. program realizowany będzie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej uzyskując możliwość skorzystania z usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Uczestnik programu w tym samym czasie nie może korzystać z innych świadczeń dotyczących m.in. pobytu w ośrodku wsparcia lub placówce pobytu całodobowego, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, obejmujących analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Realizatorem programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Udział w programie jest bezpłatny.