Rodziny zastępcze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie między innymi w rodzinie zastępczej.

Umieszczanie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego. Rodziny zastępcze zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • nie są lub nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
 • wywiązują się z obowiązku łożenia a utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Ponadto kandydaci na rodziców zastępczych w szczególności w przypadku rodzin niespokrewnionych z dzieckiem muszą przejść odpowiednie szkolenie i uzyskać kwalifikacje do pełnienia tej funkcji.
Szkolenia dla kandydatów z powiatu kaliskiego organizuje Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 10, telefon 62 767 21 06.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione z dzieckiem /opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo/.
 • niespokrewnione z dzieckiem, /z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka/.
 • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem /otrzymują z tytułu pełnienia tej funkcji wynagrodzenie, nie mogą to być osoby całkowicie niezdolne do pracy/, które dzielą się na:
  - wielodzietne /w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć/,
  - specjalistyczne /w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji; w tym samym czasie w tego typu rodzinie może przebywać nie więcej niż troje dzieci/,
  - o charakterze pogotowia rodzinnego /w których umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące; rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję - w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie od czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy/.

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

W imieniu Starosty Kaliskiego pomoc tę organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów każdego umieszczonego w niej dziecka - wysokość pomocy wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:

 • do 7 lat - 988,20 złotych
 • do 7 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności - 1.317,60 złotych 
 • od 7 do 18 lat - 658,80 złotych 
 • od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 988,20 złotych 
 • od 7 do 18 lat umieszczonego na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - 988,20 złotych

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko 164,70 złotych miesięcznie.
Kwotę pomocy pieniężnej ustalonej dla danej rodziny pomniejsza się o połowę dochodu dziecka (dochód dziecka mogą stanowić: renta rodzinna, otrzymywane alimenty, zasiłek pielęgnacyjny, itp.)
Podstawą ustalania wysokości pomocy pieniężnej jest aktualnie kwota 1.647 zł.

Sprawami dotyczącymi rodzin zastępczych zajmuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu - specjalista pracy socjalnej - Lucyna Czarnecka /pokój nr 39 telefon 62 501 42 93/