Usamodzielnienie wychowanków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Usamodzielnienie wychowanków rodzin zastepczych i placówek opiekunczo-wychowawczych.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej, bądź w placówce zostaje objęta pomocą mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną a także pomocą pieniężną między innymi na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy, która wynosi 1647 zł.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej:

  • 400% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres powyżej trzech lat,
  • 400% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • 200% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej  z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od dwóch do trzech lat,
  • 100% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej  z dzieckiem rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, rodzinnego lub DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, przez okres od roku do dwóch lat,

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

  • 300% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym osrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej trzech lat,
  • 200% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od dwóch do trzech lat,
  • 100% podstawy w przypadku, gdy osoba usamodzielniana przebywała w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do dwóch lat.

Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy, a dla osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności ustala się jako równowartość 300% podstawy.

Sprawami dotyczącymi usamodzielnień zajmuje się specjalista pracy socjalnej - Lucyna Czarnecka, pokój 39 telefon 62 501 42 93.