Nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

W dniu 04 września 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu odbyło się uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023, która działa przy Staroście Kaliskim. W imieniu Starosty Kaliskiego - Pana Krzysztofa Nosala nominację wręczył Wicestarosta Kaliski - Pan Zbigniew Słodowy.

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Staroście o charakterze społecznym.
Do zakresu jej działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2019 Starosty Kaliskiego z dnia  14 sierpnia 2019r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych członkami nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na okres czteroletniej kadencji w latach 2019-2023 zostali:

–   Pani Iwona Chowańska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii.
W codziennej pracy zawodowej spotyka się z problemami osób niepełnosprawnych, zna ich sytuację oraz problemy. Posiada znajomość aktów prawnych odnoszących się do osób niepełnosprawnych oraz orientację odnośnie przepisów dotyczących różnych form wsparcia.

-    Pani Barbara Niciejewska – przedstawiciel Gminy Godziesze Wielkie

Wieloletni pracownik Urzędu Gminy, w pracy zawodowej zajmuje się m.in. współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami
i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz inicjowaniem i koordynowaniem działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

 

-    Pan Andrzej Michalski – przedstawiciel gminy Opatówek.

Posiada ogromną wiedzę i bogate doświadczenie nabyte w pracy zawodowej. Po reformie administracyjnej kraju w 1999r. i powstaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu pełnił przez wiele lat funkcję Dyrektora nowopowstałej jednostki. Przecierał szlaki współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu kaliskiego, działając zawsze z myślą i dla osób niepełnosprawnych. Po odejściu na emeryturę w dalszym ciągu czynie uczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Członek Towarzystwa Przyjaciół Opatówka.

-    Pan Aleksander Tomalak – przedstawiciel Gminy Lisków. Działa w środowisku osób niepełnosprawnych od wielu lat. Jest inicjatorem i współwłaścicielem Firmy „EDAL”, która w 1998r. uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. W zakładzie zatrudnia osoby niepełnosprawne pracujące na specjalnie przystosowanych stanowiskach pracy. Działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wspiera finansowo inicjatywy podejmowane na rzecz niepełnosprawnych. W roku 2018 otrzymał Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.

-    Pan Michał Wojciechowski - przedstawiciel Gminy Lisków

Sołtys wsi Budy Liskowskie. Zna potrzeby osób niepełnosprawnych sam będąc osobą niepełnosprawną. Pracuje zawodowo, czynnie oddaje się pracy na rzecz rozwoju sołectwa, gminy jak również osób niepełnosprawnych. W 2009r. został Człowiekiem Roku wśród niepełnosprawnych,
w 2014r. otrzymał Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.

Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych został Pan Aleksander Tomalak, Wiceprzewodniczącym Pan Michał Wojciechowski,
a sekretarzem – Pani Iwona Chowańska. W spotkaniu udział wzięli p.o. Dyrektora PCPR – Pani Teresa Bogaczyk oraz Z-ca Dyrektora PCPR – Pan Krzysztof Niedźwiedzki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 • Powiększ zdjęcie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 • Powiększ zdjęcie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 • Powiększ zdjęcie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 • Powiększ zdjęcie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

  Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023