Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego.

Rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego  mogą tworzyć osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów.

Osoby, które spełniają te warunki, zapraszamy osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, pok. nr 6, tel. 62 501 42 93 (p. Magdalena Nowak).

 

Wymagane dokumenty od kandydatów na rodziców zastępczych:

 • odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego
 • oświadczenie, że nie spoczywa na kandydacie obowiązek alimentacyjny, a w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tyt. egzekucyjnego – oświadczenie o wypełnianiu go
 • zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • zaświadczenie o zameldowaniu
 • zaświadczenie o dochodach- przynajmniej jednego z kandydatów (nie dotyczy rodziny zawodowej)
 • wypis z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o należytym sprawowaniu pieczy zastępczej,
 • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej kandydatów,
 • oświadczenie i zdolności do czynności prawnych

(Dokumenty muszą być aktualne)

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, pok. 6, pod numerem telefonu 62 501 42 93,  p. Magdalena Nowak.