Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2022

W dniu 06.09.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kalisza w trybie stacjonarnym odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym utworzonym przy Staroście Kaliskim. W spotkaniu udział wzięli członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w skład której wchodzą: Przewodniczący p. Aleksander Tomalak, W-ce Przewodniczący p. Andrzej Michalski, Sekretarz p. Iwona Chowańska, Członkowie Rady tj. p. Anna Musiałowska oraz p. Elżbieta Urlych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, reprezentowali Dyrektor p. Natalia Bukowiecka, Z-ca Dyrektora p. Dariusz Paszyn oraz Starszy Inspektor Powiatowy p. Marzena Bukwa. Zgodnie z ustalonym porządkiem posiedzenia rozpoczęcie spotkania zainaugurował wybór prezydium Rady na okres kolejnego roku tj. od dnia 07.09.2022r. do końca kadencji Rady tj. 14.08.2023r. Decyzją wszystkich w/w osób biorących udział w posiedzeniu skład Prezydium pozostał niezmieniony i będzie funkcjonował w dotychczasowym składzie do końca kadencji.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady było wypracowanie opinii na temat propozycji projektu zmian w planie rzeczowo – finansowym na rok 2022. W trakcie spotkania Członkom Rady szczegółowo przedstawiono aktualny stan realizacji planu rzeczowo – finansowego. Szczegółowo zostały omówione zadania w których występuje potrzeba przesunięcia środków finansowych. W/w projekt zmian został przez Radę jednomyślnie zaakceptowany. Na spotkaniu omówiono również propozycję nowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, które będą obowiązywały w 2023 r. Nowe kryteria będą podane do Państwa wiadomości niezwłocznie po ich zatwierdzeniu. Ostatnia część spotkania została poświęcona omówieniu spraw bieżących.